Algemene Bestelvoorwaarden

Versie 15-8-2023

Hieronder tref je onze Algemene Bestelvoorwaarden aan. Deze zijn steeds van toepassing als je gebruik maakt van onze website of een bestelling plaatst via het bestelproces op de website. De Algemene Bestelvoorwaarden bevat belangrijke informatie voor jou als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities​

In deze Algemene Bestelvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • The Green Table: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Green Table BV, gevestigd te (6531 JP) Nijmegen aan het adres Moeflonstraat 18 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 52872149.
 • Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met The Green Table en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 • Consument: de Klant die niet handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf.
 • Partijen: The Green Table en de Klant gezamenlijk.
 • Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen The Green Table en de Klant, waarvan de Algemene Bestelvoorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 • Product/Producten: alle op grond van de Overeenkomst door The Green Table aan de Klant geleverde zaken, zoals maaltijden, sixpacks en 12-packs.
 • Algemene Bestelvoorwaarden: de onderhavige Algemene Bestelvoorwaarden die zijn gepubliceerd op de Website

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Bestelvoorwaarden

 • De Algemene Bestelvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Bestelvoorwaarden zijn tevens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen de Klant en The Green Table, als de Klant de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met The Green Table heeft aanvaard.
 • De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Voor het geval dat naast deze Algemene Bestelvoorwaarden tevens specifieke product- of actievoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing.
 • Als een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Bestelvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Bestelvoorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging een nieuwe bepaling vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 • Het kan voorkomen dat The Green Table niet altijd strikte naleving van de Algemene Bestelvoorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat The Green Table het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Bestelvoorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Wijziging Algemene Bestelvoorwaarden

The Green Table behoudt zich het recht voor deze Algemene Bestelvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen aan de Klant. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

Artikel 4. Offertes

 • Offertes kunnen door The Green Table mondeling of schriftelijk worden uitgebracht.
 • Alle offertes van The Green Table zijn vrijblijvend. Een offerte van The Green Table is daarnaast tot 30 dagen na verzending geldig. Als de Klant een offerte aanvaardt, heeft The Green Table het recht om de offerte binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 • Een offerte vervalt als het Product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • The Green Table kan niet aan offertes worden gehouden als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 • Als een offerte bestaat uit een samengestelde prijsopgave, dan kan The Green Table niet worden verplicht tot het uitvoeren van een gedeelte van de offerte tegen een deel van de in de offerte opgegeven prijs.
 • Als de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is The Green Table daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij The Green Table schriftelijk anders aangeeft.
 • De inhoud van alle offertedocumenten – zoals beschrijvingen, specificaties of afbeeldingen – blijven eigendom van The Green Table. Daarnaast zijn de offertedocumenten – bijvoorbeeld met betrekking tot aantallen, wijze van verpakking en transport – zo nauwkeurig mogelijk maar niet bindend.

Artikel 5: Totstandkoming Overeenkomst

 • The Green Table kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Als The Green Table op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling, te verbinden. Vooruitbetaling is overigens de norm.
 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant schriftelijk of mondeling akkoord heeft gegeven op een offerte van The Green Table of op het moment dat The Green Table zonder tegenspraak van de Klant met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

Artikel 6: Verplichtingen van de Klant

 • De Klant zorgt ervoor dat alle informatie en gegevens die volgens hem of The Green Table nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan The Green Table worden verstrekt. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan, ook als de informatie en gegevens afkomstig zijn van een derde. The Green Table heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Klant aan de hiervoor genoemde verplichting heeft voldaan.
 • Als zich feiten of omstandigheden voordoen waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang (kunnen) zijn, dan stelt de Klant The Green Table onmiddellijk van die feiten en omstandigheden op de hoogte.
 • De Klant verplicht zich de instructies van The Green Table met betrekking tot de douaneafhandeling van de Producten strikt op te volgen en The Green Table op eerste verzoek alle relevante documenten te verstrekken, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot uitvoer-/invoerdocumenten van EU-lidstaten en/of derde landen die nodig zijn voor het recht op exportrestituties of andere subsidies.
 • Als de Klant tekortschiet in de naleving van de in de leden 1, 2 en/of 3 genoemde verplichtingen en daardoor voor The Green Table extra kosten voortvloeien of anderszins schade ontstaat, dan is de Klant gehouden die kosten en schade aan The Green Table te vergoeden.

Artikel 7. Uitvoering Overeenkomst

 • The Green Table is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst of de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.
 • The Green Table is gerechtigd om Producten in delen te leveren en de geleverde gedeeltes afzonderlijk te factureren.
 • Is voor de levering van Producten een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Klant The Green Table schriftelijk in gebreke stellen. Dit betekent dat de Klant The Green Table een redelijke termijn – minimaal 14 dagen – moet geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Levering van Producten geschiedt door The Green Table: Ex Works (volgens de Incoterms 2020), tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De Klant is verplicht de Producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Als de Klant dit – om welke reden dan ook – nalaat, is The Green Table gerechtigd om de Producten op te slaan voor risico van de Klant. De kosten die daardoor ontstaan – zoals transport- en opslagkosten – komen voor rekening van de Klant.
 • The Green Table is gerechtigd een soortgelijk Product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde Product, als het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het Product kosteloos te retourneren.

Artikel 8. Wijziging Overeenkomst

 • De Klant kan The Green Table verzoeken om de Overeenkomst te wijzigen. The Green Table is te allen tijde gerechtigd om een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst af te wijzen.
 • Als The Green Table instemt met een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst van de Klant en de Overeenkomst daardoor geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan heeft The Green Table het recht om 50% van de overeengekomen vergoeding voor de Producten die geannuleerd worden bij de Klant in rekening te brengen.
 • Als The Green Table instemt met een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst
  van de Klant en de Overeenkomst daardoor wordt aangevuld of de Klant daardoor andere Producten afneemt met een hogere prijs, dan zal The Green Table zich inspannen om de Klant te informeren over de kosten die daarmee gepaard gaan. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht van de Klant of een schriftelijke prijsopgave van The Green Table met betrekking tot het aanvullen/wijzigen van de Overeenkomst, laat de aanspraken van The Green Table op betaling onverlet.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

 • Alle geleverde Producten blijven eigendom van The Green Table totdat alle vorderingen die The Green Table op de Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente), volledig zijn betaald.
 • De Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Producten te verkopen, af te leveren, te verpanden of enig ander recht daarop te verlenen aan derden. Een uitzondering hierop is dat de Klant dit wel mag als dit in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening gebeurt, tenzij er een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance door de Klant is ingediend, een verzoek tot faillietverklaring ten behoeve van de Klant is ingediend of de Klant in staat van faillissement is verklaard.
 • The Green Table is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Klant aanwezig zijn, terug te nemen als de Klant niet voor tijdige of niet volledige betaling van de facturen zorgdraagt dan wel in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
 • De Klant zal The Green Table te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar Producten ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van The Green Table.

Artikel 10. Prijzen

 • Alle door The Green Table genoemde prijzen zijn exclusief btw, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, verzendkosten en andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Ingeval er sprake is van grensoverschrijdende levering van Producten, zal The Green Table conform de van toepassing zijnde (internationale) wet- en regelgeving al dan niet btw en andere heffingen van overheidswege in rekening brengen.
 • Als een prijs is gebaseerd op door de Klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft The Green Table het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 • The Green Table is bevoegd om overeengekomen prijzen te verhogen, zonder dat de Klant de Overeenkomst kan ontbinden, als de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting op grond van wet- of regelgeving dan wel ten gevolge van een stijging van de prijs van grondstoffen, materialen of lonen.

Artikel 11. Betaling

 • The Green Table is gerechtigd om – ook indien dat niet in een offerte of Overeenkomst is vermeld – voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Klant een voorschot, gehele vooruitbetaling of in andere vorm (aanvullende) zekerheid te verlangen.
 • Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of een andere betalingstermijn op de factuur wordt vermeld.
 • Als de Klant niet tijdig en/of niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is de Klant van rechtswege in verzuim. De Klant moet in dat geval de wettelijke rente en wettelijke incassokosten aan The Green Table voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die The Green Table moet maken ter incasso van hetgeen de Klant ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Klant.
 • The Green Table heeft het recht om de betalingen die de Klant aan The Green Table voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.
 • The Green Table is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten als de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.
 • De Klant is verplicht om bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk omschreven aan The Green Table te melden. Als de Klant binnen 7 dagen na factuurdatum geen bezwaren kenbaar heeft gemaakt, dan wordt de factuur geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een factuur schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 • Alle betalingen geschieden vrij van enige inhouding, verrekening en/of kosten ten laste van The Green Table.

Artikel 12. Conformiteit

 • The Green Table staat er uitsluitend voor in dat Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande Nederlandse wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • The Green Table licht de Klant zo goed mogelijk voor over het geleverde Product. Het verstrekken van mededelingen omtrent eigenschappen van een Product brengt echter niet mee dat The Green Table enigerlei garantie omtrent het Product afgeeft.
 • Voor geschiktheid voor de door de Klant vooropgestelde doeleinden verstrekt The Green Table geen garantie en is The Green Table niet aansprakelijk, tenzij The Green Table de geschiktheid voor een bepaald doel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd. De Klant is verplicht de geschiktheid van het Product voor zijn specifieke doeleinden zelf te onderzoeken. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade die mocht ontstaan bij of als gevolg van het gebruik van het Product wordt uitgesloten.

Artikel 13. Klachtenprocedure

 • Als de Klant een klacht heeft over een Product en/of over andere aspecten van de dienstverlening van The Green Table, dan dient de Klant de klacht schriftelijk binnen 7 dagen, nadat de Klant bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn
  met de klacht, bij The Green Table te melden. Iedere klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat The Green Table in staat is adequaat te reageren.
 • The Green Table geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 maand, na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, zal The Green Table binnen 1 maand, na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht.
 • Als de Klant een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting(en) niet op.
 • Als The Green Table oordeelt dat de Klant een klacht terecht heeft ingediend, dan zal The Green Table – een en ander ter keuze van The Green Table – zorgen voor een passende oplossing.
 • Als The Green Table oordeelt dat de Klant een klacht onterecht heeft ingediend, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van The Green Table voor rekening van de Klant.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

 • The Green Table heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt:
  • de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Algemene Bestelvoorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • The Green Table na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
  • een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance door de Klant is ingediend;
  • de Klant in staat van faillissement is verklaard of een verzoek tot faillietverklaring is ingediend;
  • ten laste van de Klant beslag is gelegd;
  • een tot ontbinding en/of liquidatie van de Klant strekkend besluit tot stand is gekomen;
  • de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan verliest.
   De Klant is verplicht om The Green Table onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub c tot en met g bedoelde gebeurtenis.
 • Als The Green Table gebruik maakt van haar ontbindings- of opschortingsbevoegdheid, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en geleden schade voor rekening van de Klant en zijn alle vorderingen van The Green Table direct opeisbaar.
 • De Klant doet afstand van alle rechten op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst of gehele of gedeeltelijke opschorting van zijn (betalings)verplichtingen.

Artikel 15. Persoonsgegevens

The Green Table verwerkt de persoonsgegevens conform haar privacyverklaring. Deze is te vinden op de website van The Green Table.

Artikel 16. Wederverkoop op online marktplaatsen

Het is de Klant niet toegestaan om Producten via online marktplaatsen – zoals maar niet uitsluitend Amazon, Kijkshop en bol.com – door te verkopen aan een eindafnemer, tenzij The Green Table hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 17. Overmacht

 • The Green Table is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting tegenover de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 • Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop The Green Table geen invloed kan uitoefenen en waardoor The Green Table niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals pandemieën, epidemieën, wanprestatie door (toe)leveranciers, overheidsmaatregelen die de nakoming belemmeren, gevaar voor de volksgezondheid, storingen van publieke infrastructuur, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlog, terroristische aanslagen, binnenlandse onrust of natuurrampen.
 • The Green Table kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 • Als The Green Table ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is The Green Table gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. De Klant is verplicht om deze factuur te voldoen.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

 • Levering van de Producten ontslaat The Green Table van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Klant ten tijde van de levering al had ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

 • The Green Table kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van de geleverde Producten door de Klant. De Klant is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Producten.

 • The Green Table is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat The Green Table is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 • The Green Table is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:

  • het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of (overige) handleidingen van een Product;

  • het niet naleven of opvolgen van instructies van The Green Table met betrekking tot een Product;

  • ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van een Product;

  • een Product te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het Product is bedoeld.

    

 • The Green Table is tegenover de Klant nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

 • The Green Table kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Algemene Bestelvoorwaarden;

  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van The Green Table aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Bestelvoorwaarden.

 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij The Green Table meldt.

 • De aansprakelijkheid van The Green Table is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van The Green Table in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag inclusief btw dat gefactureerd is voor de Overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 • Elke aansprakelijkheid van The Green Table vervalt door verloop van 6 maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door levering, ontbinden dan wel andere wijze is geëindigd.

 • De in deze Algemene Bestelvoorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van The Green Table gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van The Green Table.

Artikel 19. Vrijwaringen

De Klant vrijwaart The Green Table voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen The Green Table en de Klant bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 20. Slotbepalingen

 • Als deze Algemene Bestelvoorwaarden in een andere taal zijn opgemaakt, prevaleert de Nederlandse versie in geval van een onduidelijkheid, onvolkomenheid of tegenstrijdigheid in/door de vertaling.
 • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, ook als aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of de Klant aldaar woonplaats heeft.
 • In geval van een strijdigheid tussen een bepaling uit deze Algemene
  Voorwaarden en een bepaling uit het Weens Koopverdrag (UN Convention for the International Sale of Goods oftewel CISG), prevaleren de bepalingen uit deze Algemene Bestelvoorwaarden.
 • Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar The Green Table gevestigd is.
 • De voertaal bij een eventuele gerechtelijke procedure is de Nederlandse taal.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Algemene Bestelvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust via de onderstaande contactgegevens contact met ons op.

The Green Table B.V.
Postbus 31312
6503 CH Nijmegen
Telefoon: +31 (0)24 3554407 en +31 (0)6 51587024
E-mail info@thegreentable.eu
KvK-nummer 52872149 Btw-nummer: NL8506.40.581.B01

Heb je vragen, we helpen je graag!

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.