Gebruiksvoorwaarden

8 september 2021

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (AGV) hebben tot doel de gebruikersvoorwaarden vast te stellen voor de gebruiker van de websites thegreentable.eu, thegreentable-foodretail.eu en thegreentable-foodservice.eu (hierna de ‘websites’). Elke toegang tot en/of elk gebruik van de websites veronderstelt dat de gebruiker alle bepalingen van deze voorwaarden aanvaardt en naleeft. Zo niet krijgt de gebruiker geen toegang tot de websites.

Wij behouden ons het recht voor deze algemene gebruiksvoorwaarden die aan de gebruiker worden opgelegd te allen tijde te wijzigen. Ook verzoeken wij de gebruikers om deze voorwaarden geregeld te raadplegen. Voor bepaalde diensten of rubrieken kunnen specifieke aanvullende voorwaarden gelden.

Artikel 1: Actualisering van de algemene gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden die toegankelijk zijn op de websites van The Green Table® kunnen van tijd tot tijd worden geactualiseerd, gewijzigd of aangevuld. The Green Table® behoudt zich het recht voor de gegevens, services, promoties en mededelingen te wijzigen wanneer dat nodig wordt geacht. Elke wijziging wordt gepubliceerd en is toegankelijk op de pagina’s van de websites, waarbij de datum van de actualisering in dit document wordt vermeld. Wanneer de gebruiker zich na de publicatie van de wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden toegang blijft verschaffen en de websites blijft gebruiken, geldt dit als aanvaarding van deze actualisering.

Artikel 2: Bescherming en bewaring van persoonsgegevens

The Green Table® verzoekt de gebruiker zijn privacy-beleid te raadplegen waar alle informatie over het gebruik van persoonsgegevens te vinden is. U vindt het privacy-beleid hier.

Artikel 3: Auteursrecht

Alle teksten, commentaren, titels, foto’s, geluiden, afbeeldingen, gegevens, tekeningen, animatiefilmpjes met en zonder geluid, video’s, software, illustraties, recepten, bestanden (hierna de ‘creaties’) die op deze websites worden getoond, zijn eigendom van The Green Table® of vallen onder rechten die zijn voorbehouden aan The Green Table® en worden wereldwijd beschermd door toepasselijke wetgeving op het gebied van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. The Green Table® behoudt met betrekking tot de creaties alle rechten voor.

Elke reproductie, kopie, verkoop of exploitatie, evenals de wijziging, verspreiding of het gebruik van creaties zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van The Green Table® al dan niet voor commerciële doeleinden vormt een inbreuk op de rechten van The Green Table®, die civielrechtelijk of strafrechtelijk kan worden bestraft.

Alle teksten, commentaren, titels, foto’s, geluiden, afbeeldingen, gegevens, tekeningen, animatiefilmpjes met en zonder geluid, video’s, software, illustraties, recepten, bestanden (hierna de ‘creaties’) die op deze websites worden getoond, zijn eigendom van The Green Table® of vallen onder rechten die zijn voorbehouden aan The Green Table® en worden wereldwijd beschermd door toepasselijke wetgeving op het gebied van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. The Green Table® behoudt met betrekking tot de creaties alle rechten voor.

Elke reproductie, kopie, verkoop of exploitatie, evenals de wijziging, verspreiding of het gebruik van creaties zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van The Green Table® al dan niet voor commerciële doeleinden vormt een inbreuk op de rechten van The Green Table®, die civielrechtelijk of strafrechtelijk kan worden bestraft.

Artikel 4: Merken

De merken en/of logo’s van The Green Table® (hierna de ‘merken’) die op deze websites te zien zijn, zijn gedeponeerde handelsmerken en worden beschermd door het merkenrecht. Elk gebruik van merken en/of logo’s van The Green Table® zonder diens voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming vormt een inbreuk op de rechten van The Green Table® op de merken. Wanneer deze merken zonder onze voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming worden gebruikt, gekopieerd of gewijzigd, zijn wij genoodzaakt alle maatregelen te nemen om onze rechten te beschermen.

Artikel 5: Gebruik van de websites en de inhoud ervan

De gebruiker heeft niet het recht om de gegevens, software, producten of diensten, die op de websites werden verkregen, te wijzigen, te kopiëren, te verspreiden, ter beschikking te stellen, door te sturen, weer te geven, uit te voeren, te reproduceren, te publiceren, af te staan onder licentie, er afgeleide werken van te maken, ze over te dragen of te verkopen. U mag delen van de documenten op de websites weergeven, in elektronisch formaat kopiëren, downloaden en afdrukken voor eigen, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u de mededelingen inzake het auteursrecht, de merken en andere mededelingen in verband met het eigendom niet wijzigt of verwijdert. Alle andere vormen van gebruik van elementen die op de websites staan, met inbegrip van onder meer wijziging, reproductie, verspreiding, nieuwe publicatie, weergave of doorgifte van de inhoud van deze websites, zonder onze voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming, zijn verboden. De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie op deze websites te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden, de bepalingen van de geldende wet- en regelgeving, evenals in overeenstemming met de goede zeden en de openbare orde.

De gebruiker verbindt zich er met name toe via deze websites geen onrechtmatige daden te begaan die schade toebrengen (of kunnen brengen) aan de rechten en belangen van derden, en die met name de websites kunnen beschadigen, overbelasten, buiten dienst stellen, in diskrediet brengen of belemmeren. De gebruiker verbindt zich er eveneens toe op deze websites geen enkele handeling te stellen die de naam en het imago van The Green Table®, haar merken en/of logo’s, en die van haar partners schade kunnen berokkenen.

De gebruiker verbindt zich ertoe noch via e-mail, noch op een andere manier inhoud te verzenden of door te geven die illegaal is, schade toebrengt aan de rechten van derden, die duidelijk onrechtmatig, schadelijk, dreigend of misleidend is, die bestaat uit intimidatie van beledigende, kwetsende, vulgaire of obscene aard, die een inbreuk vormt op de privacy van derden, die een haatzaaiende uitlating van racisme is, die op eender welke manier schade toebrengt aan minderjarige gebruikers of die om een andere reden laakbaar is.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

The Green Table® geeft geen enkele impliciete noch uitdrukkelijke garantie betreffende de werking en/of de inhoud van de websites, en met name betreffende de tips en andere adviezen op de websites die slechts ter informatie worden meegedeeld. The Green Table® verstrekt geen impliciete of uitdrukkelijke garanties betreffende de inhoud, het resultaat of de kwaliteit van de inhoud die op de websites worden getoond, gedeeld of verspreid.
The Green Table® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen in de inhoud van de websites, waaronder mede begrepen recepten, tips, adviezen, nieuwsberichten en informatie over producten of diensten.
The Green Table® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het gebruik van de websites en het gebruik van de gegevens op de websites.
The Green Table® geeft geen garanties voor de continuïteit, toegang en werking van de websites en de bijbehorende diensten. The Green Table® wijst alle aansprakelijkheid af in verband met virussen die kunnen worden geïmporteerd tijdens het downloaden van een van de elementen van de websites, of elementen van websites waarnaar The Green Table® via hyperlinks verwijst.

Artikel 7: Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Deze websites zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in Nederland. Wij kunnen in geen geval garanderen dat de elementen op deze websites buiten Nederland kunnen worden gebruikt.

Als u de websites buiten Nederland gebruikt, neemt u alle verantwoordelijkheid daarvoor op en verbindt u zich ertoe de geldende, plaatselijke wetgeving na te leven. Alle klachten in verband met deze websites of het gebruik ervan worden geregeld door de Nederlandse wetgeving. U aanvaardt dat de Nederlandse rechtbanken bevoegd zijn voor alle gerechtelijke procedures die rechtstreeks of indirect verband houden met deze websites. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van The Green Table®-entiteit die deze gebruiksvoorwaarden gebruikt en zich daar op beroept, is in eerste aanleg bevoegd om van enig geschil kennis te nemen.

The Green Table® behoudt zich het recht voor rechtszaken aan te spannen tegen personen die handelen op een manier die illegaal of onrechtmatig kan worden geacht of die indruist tegen deze bepalingen.

Artikel 8: Algemeen

Als enige bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden vernietigbaar, nietig of anderszins niet afdwingbaar of geldig is, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. Als blijkt dat een bepaling vernietigbaar, nietig of anderszins niet afdwingbaar of geldig is, zal The Green Table® voorzien in een nieuwe, geldige bepaling die de oorspronkelijke bepaling zo veel mogelijk benadert.

Als The Green Table® op enig moment een bepaald recht niet inroept heeft dat niet tot gevolg dat zij daarmee afstand doet van dat recht.

Heb je vragen, we helpen je graag!

Deze website is beveiligd met reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.